سرپرست مدیریت بازاریابی بیمه ملت معرفی شد

تشریح استراتژی چهارگانه بیمه ملت در حوزه بازاریابی توسط یزدان‌دوست

پنجشنبه 27 بهمن 1401
با حضور رئیس کل بیمه مرکزی؛

اوراق بیمه اتکایی شرکت بیمه ملت رونمایی شد

چهارشنبه 5 بهمن 1401
بر اساس رتبه‌بندی سازمان مدیریت صنعتی ایران؛

بیمه ملت هفتمین شرکت برتر صنعت بیمه کشور شد

سه شنبه 4 بهمن 1401