رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌‌‌ریزی:

مسیر توسعه کشور از مجرای توسعه صنعتی می‌گذرد

چهارشنبه 15 تیر 1401