۳۰۰هزار مورد بازرسی برای مقابله با قاچاق کالا در کشور انجام شد
۳۰۰هزار مورد بازرسی برای مقابله با قاچاق کالا در کشور انجام شد
۳۰۰هزار مورد بازرسی برای مقابله با قاچاق کالا در کشور انجام شد
خرد و کلان

موزه ملی کار فراخوان داد

موزه ملی کار فراخوان داد

این موزه با هدف حفظ و ترویج تاریخ ملی کار در ایران تاسیس می‌شود و به تاریخ توسعه مشاغل در ایران در ادوار مختلف تاریخی می‌پردازد.

گزارش تصویری
استخدام
قیمت ها